Samþykktir forseta

 

Samþykktir Forseta, félags lögreglufræðinema við Háskólann á Akureyri

 

        I.Nafn, aðsetur og tilgangur 

1. gr. Félagið heitir Forseti, félag lögreglufræðinema við Háskólann á Akureyri (e. Forseti, union of police science students at the University of Akureyri). Félagið hefur kennitöluna 500919-0510, og er heimili þess og varnarþing á Akureyri. 

2. gr. Félagar eru innritaðir lögreglufræðinemar við félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri, sem greitt hafa innritunargjald til skólans og skráð sig í Forseta. 

a. Frestur til að skrá sig í félagið rennur út 15. september kl 23:59 ár hvert. 

b Óski nemendur eftir að skrá sig í félagið að þeim tíma liðnum, fer það sérstaklega fyrir stjórn. 

c. Stjórn Forseta hefur heimild til þess að rukka félagsgjöld eftir að skráningarfrestur rennur út. 

d. Hver félagi getur skráð sig úr félaginu ef hann kýs, hvort sem hann skiptir um deild eða af öðrum ástæðum. 

e. Félagsmenn einir hafa atkvæðisrétt á aðal- og félagsfundum. 

 

3. gr. Markmið félagsins eru: 

a. Að gæta sameiginlegra hagsmuna lögreglufræðinema og vera málsvari þeirra innan skóla sem utan. 

b. Að vinna að aukinni samheldni meðal stúdenta. 

c. Að stofna til samstarfs við félög eða samtök lögreglufræðinema eða starfandi lögreglumanna hérlendis sem og erlendis. 

d. Að standa fyrir ferðum, fræðslufundum og skemmtunum fyrir félagsmenn sína. 

 

II. kafli 

Aðalfundur og kosningar 

4. gr. Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund Forseta skal halda minnst viku fyrir aðalfund SHA. Til fundarins skal boða með auglýsingu á tryggilegan hátt, með sjö daga fyrirvara hið minnsta, og er hann þá lögmætur. 

5. gr. Ef aðalfundur telst ekki löglegur skal boða til nýs aðalfundar að viku liðinni og telst sá fundur löglegur. 

6. gr. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir: 

a. Fundur settur. 

b. Kosning fundarstjóra. 

c. Kosning fundarritara. 

d. Skipun kjörnefndar. 

e. Skýrsla formanns. 

f. Skýrsla gjaldkera og afgreiðsla reikninga. 

g. Samþykktabreytingar. 

h. Kosning formanns. 

i. Kosning varaformanns. 

j. Kosning ritara. 

k. Kosning gjaldkera. 

l. Kosning fjarnemafulltrúa lögreglufræðinema. 

m. Kosning fulltrúa í fastanefnda SHA. 

o. Kosning skoðunarmanns reikninga. 

p. Önnur mál.

q. Stjórnarskipti. 

r. Ný stjórn vottar Forseta virðingu sína. 

s. Fundi slitið.

7. gr. Aðeins félagsmenn Forseta hafa atkvæðisrétt og kjörgengi í stjórn og aðrar stöður sem kosið er til á aðalfundi. Einfaldur meirihluti skal ráða niðurstöðum kosninga á aðalfundi. 

8. gr. Formaður skal vera kosinn í sérstakri kosningu. 

9. gr. Kosning til stjórnar skal fara fram með leynilegum atkvæðagreiðslum á aðalfundi félagsins. 

10. gr. Fundarstjóri og fundarritari skulu annast skipulag kosninga á aðalfundi. 

11. gr. Kjörnefnd skipuð þremur nemendum á aðalfundi skal annast framkvæmd kosninga. 

12. gr. Kjósa skal einn fulltrúa nemenda og varamann hans í náms- og matsnefnd félagsvísinda. Bjóði sig enginn fram skal skipun í stöðu aðal- og varamanns vera í höndum stjórnar Forseta. Reynist stjórn ómögulegt að finna fulltrúa til að gegna stöðunni skal skipa varaformann. 

13. gr. Framboð skulu berast á netfang Forseta sem er forseti@sha.is. 

14. gr. Veita skal framboðsfrest þar til einum sólarhring fyrir boðaðan aðalfund. Berist ekki nægilega margar framboðsyfirlýsingar til að fullmanna embætti innan félagsins sem tilgreind eru í samþykktum þess er heimilt að opna fyrir framboð á aðalfundi. 

 

III. Kafli 

Stjórn 

15. gr. Æskilegt er að stjórn Forseta skuli vera skipuð fjórum staðbundnum nemendum úr röðum nema í lögreglufræði sem uppfylla skilyrði 2. gr um félagsaðild. 

a. Stöður innan stjórnar Forseta eru eftirfarandi: 

i. Formaður 

ii. Varaformaður 

iii. Ritari 

iv. Gjaldkeri 

v. Nýnemafulltrúi lögreglufræðinema. 

vi. Fjarnemafulltrúi lögreglufræðinema 

b. Stjórn Forseta situr stjórnarfundi og fer með æðsta ákvörðunarvald félagsins á milli aðalfunda. 

c. Stjórninni er heimilt að kalla á sinn fund fulltrúa Forseta í nefndum og ráðum. Fulltrúar þessir hafa ekki atkvæðisrétt á stjórnarfundum, en hafa þó málfrelsi og tillögurétt. 

d. Allir stjórnarmeðlimir eru bundnir trúnaði varðandi það sem þeir kunna að heyra í félagsstarfi sínu er snertir mál einstakra nemenda. 

e. Á stjórnarfundum Forseta ræður meirihluti atkvæða úrslitum mála. Ef atkvæði falla jafnt gildir atkvæði formanns tvöfalt. 

f. Nú sé um fjárreiður félagsins séu að ræða þá gildir atkvæði gjaldkera tvöfalt. 

g. Stjórn Forseta tilnefnir fulltrúa nemenda í náms- og matsnefnd félagsvísindadeildar. 

 

16. gr. Hlutverk formanns skulu vera þau sem hér á eftir segir: 

a. Formaður kemur fram fyrir hönd nemenda út á við. Hann skal boða til félags- og stjórnarfunda svo oft sem þess gerist þörf og verður þá eða skipar fundarstjóra. Formaður skal einnig sjá til þess að lög félagsins séu uppfærð í samræmi við samþykktabreytingar sem samþykktar eru á aðalfundi. 

b. Formaður hefur yfirumsjón með framkvæmdum á vegum félagsins og ber hann endanlega ábyrgð á málefnum þess. 

c. Formaður situr fræðasviðsfundi, deildaráðsfundi og deildarfundi félagsvísindadeildar fyrir hönd stúdenta. Á fundum félagsvísindadeildar deilir formaður Forseta atkvæði sínu með fulltrúa Kumpána. Nauðsynlegt er að formaður Forseta sé í góðum samskiptum við fulltrúa Kumpána fyrir fundi. 

d. Formaður er fulltrúi Forseta í Stúdentaráði SHA. 

e. Formaður sér um það að kynna samþykktir Forseta sem og samþykktir SHA gaumgæfilega fyrir öðrum stjórnarmeðlimum og skal það gert innan sjö daga eftir að hann tekur við stöðu formanns. 

f. Formaður hefur umsjón með tölvupóstfangi félagsins. 

g. Formaður skal vera staðbundinn. 

h. Formaður hefur prókúru félagins og ritar firma þess ásamt gjaldkera félagsins. 

 

17. gr. Hlutverk varaformans skulu vera þau sem hér á eftir segir: 

a. Varaformaður skal vera formanns innan handar í öllum málum og gegna starfi formanns í forföllum hans. 

b. Ef varaformaður getur ekki gegnt því hlutverki af einhverjum ástæðum skal annar stjórnarmeðlimur taka hans stað. 

c. Ef ekki næst að manna stöðu varaformanns tveimur vikum eftir aðalfund, skal ritari taka stöðu varaformanns og gegna báðum embættum út skólaárið.

d. Náist ekki að manna stöðu fulltrúa Forseta í Viðburðanefnd SHA skal varaformaður ganga í hlutverk þess fulltrúa. 

e. Varaformaður skal vera staðbundinn. 

 

18. gr. Hlutverk ritara skulu vera þau sem hér á eftir segir: 

a. Ritari ritar niður fundargerðir félagsins og færir þær inn á skjalasvæði SHA. Óski félagsmenn í Forseta eftir aðgengi að fundargerðum félagsins skulu þær gerðar aðgengilegar þeim óskar þess. 

b. Ritari skal hafa yfirumsjón með öllum samskiptamiðlum Forseta. 

c. Næst ekki að manna stöðu ritara tveimur vikum eftir aðalfund, skal varaformaður taka hlutverk ritara að sér og gegna báðum stöðum. 

d. Áður en formleg stjórnarskipti eiga sér stað ber ritara að taka saman allar fundargerðir fráfarandi stjórnar prenta þær út og setja í möppu nemendafélagsins ásamt því færa inn á viðeigandi vefsvæði sem framkvæmdastjórn SHA tilgreinir. 

e. Ritari skal vera staðbundinn. 

 

19. gr. Hlutverk gjaldkera skulu vera þau sem hér á eftir segir: 

a. Gjaldkeri hefur yfirumsjón með fjárreiðum á félagsins, í samráði við stjórn. 

b. Gjaldkeri hefur prókúru félagins og ritar firma þess ásamt formanni félagsins. 

c. Gjaldkeri hefur greiðslukort Forseta og má ekki lána það öðrum aðila innan stjórnar eða utan hennar að formanni undanskildum. 

d. Gjaldkeri þarf að standa skil á fjárreiðum félagsins á aðalfundi þess. 

e. Gjaldkera er skylt að skila nýrri stjórn löglegu bókhaldi á kynningarfundi með nýjum gjaldkera. 

f. Gjaldkeri skal vera staðbundinn 

 

20. gr. Hlutverk nýnemafulltrúa lögreglufræðinema skulu vera þau sem hér á eftir segir: 

a. Nýnemafulltrúi lögreglufræðinema skal vera tengiliður stjórnar Forseta við stúdenta á sínu fyrsta ári í lögreglufræði við Háskólann á Akureyri. 

b. Nýnemafulltrúa lögreglufræðinema skal kjósa í lok nýnemadaga ár hvert úr hópi nýnema. 

c. Heimilt er að kjósa nýnemafulltrúa lögreglufræðinema rafrænni kosningu, svo lengi sem hún er nafnlaus. 

d.  Nýnemafulltrúi lögreglufræðinema situr í stjórn út skólaárið, nema hann sé kosinn í aðra stöðu innan stjórnar á aðalfundi. 

e. Bjóði sitjandi fulltrúi sig í aðra stöðu á aðalfundi, skal stjórn Forseta velja annan fyrsta árs nema til að gegna stöðunni út skólaárið.    

f. Æskilegt er að nýnemafulltrúi lögreglufræðinema sé staðbundinn. 

 

21. gr. Stjórn Forseta tilnefnir námskeiðsmatsfulltrúa. Nái stjórn ekki að manna stöðu námskeiðsmatsfulltrúa, skal fulltrúi stjórnar Forseta taka embættið að sér. Námskeiðsmats fulltrúinn skal tilnefna fulltrúa á hverju námsári til þess að vinna að gerð og framkvæmd samtalsmiðaðs námskeiðsmats. Fulltrúarnir bera allir sameiginlega ábyrgð á gerð og framkvæmd námskeiðsmatsins í samvinnu við fulltrúa stúdenta í Gæðaráði HA og Gæðastjóra HA.  

 

*Grein þessi er sett inn með fyrirvara um að yfirstjórn háskólans samþykki að þessi leið verði farin yfir háskólann í heild. Ákvörðun mun liggja fyrir, fyrir haustmisseri 2020. Fella má þennan lið úr samþykktum, utan aðalfundar.  

 

22. gr. Á félagsfundi getur félagsmaður borið upp vantraust á meðlim eða meðlimi stjórnar. Tillaga hans þarf að hljóta samþykki 2/3 fundarmanna til að hún nái fram að ganga enda sé a.m.k. 1/10 félagsmanna á félagsfundinum. 

 

23. gr. Falli stjórnarmeðlimur frá á miðju stjórnartímabili, segi sig úr stjórn, eða hættir námi við Háskólann á Akureyri, fellur það í verkahring eftirsitjandi stjórnar fylla í þá stöðu sem losnað hefur. 

 

24. gr. Una félagsmenn ekki niðurstöðu sitjandi stjórnar um skipun stjórnarmeðlims skal efnt til kosningarfélagafundar ef 2/3 félagsmanna óska þess. 

 

25. gr. Stjórn Forseta fylgir í einu og öllu verklagsreglum um aðildarfélög SHA. 

 

IV. Kafli 

Fastanefndir SHA. 

 

26. gr.  Viðburðanefnd 

Fulltrúi situr fyrir hönd Forseta í Viðburðanefnd SHA. 

a. Fulltrúi í Viðburðanefnd skal gæta hagsmuna Forseta innan nefndarinnar. 

b. Fulltrúi í Viðburðanefnd er tengiliður stjórnar við Viðburðanefnd og skal tilkynna stjórn um komandi viðburði skipulagða af nefndinni. 

c. Fulltrúi í Viðburðanefnd skal vera stjórn Forseta innan handar í skipulagningu viðburða á vegum félagsins, Stóru Vísindaferð SHA, Nýnemadögum, Vísindaferðum, Sprellmótinu og atriði Forseta á árshátíð SHA ár hvert. 

d. Fulltrúi Forseta í Viðburðanefnd skal fyrir hönd Forseta taka dyggan þátt skipulagningu árshátíð SHA ár hvert.  

e. Fulltrúi í Viðburðanefnd skal kosinn á aðalfundi og skal hann vera staðbundinn. 

 

27. gr.  Kynninganefnd 

Fulltrúi situr fyrir hönd Forseta í kynninganefnd SHA. 

a.Fulltrúi Kynninganefndar skal gæta hagsmuna stúdenta í lögreglufræði á kynningardögum háskólans og öðrum viðburðum. 

b. Fulltrúi í kynninganefnd skal upplýsa stjórn Forseta um komandi kynningar og athafnir á vegum háskólans. 

c. Fulltrúi í Kynninganefnd skal kosinn á aðalfundi. 

 

28. gr.  Fulltrúi fjarnema 

Fulltrúi er helsti tengiliður fjarnema við stjórn Forseta. Fulltrúi þessi er kosinn í kosningu á aðalfundi Forseta ár hvert. 

a. Fulltrúi fjarnema skal vera kosinn á aðalfundi. 

b. Fulltrúi fjarnema aðstoðar stjórn Forseta við skipulag nýnemaviku ásamt fjarnemalotum á haust- og vorönn. 

c. Æskilegt er að fulltrúi fjarnema mæti á nýnemadaga HA auk þess sem ætlast er til þess að viðkomandi mæti í sínar staðlotur nema fulltrúinn boði lögmæt forföll með hæfilegum fyrirvara. 

d. Hlutverk fjarnemafulltrúa er að vera tengiliður fjarnema og hafa sérstaklega hagsmuni þeirra að leiðarljósi. 

e. Skal fjarnemafulltrúi halda utan um hóp fjarnema og geta tilkynnt þeim um málefni sem tengjast félagsstarfinu á þann hátt sem fulltrúinn telur æskilegast. 

f. Fulltrúi fjarnema hefur kosningarrétt innan stjórnar í málefnum sem tengjast fjarnemum. 

  

29. gr. Allir fulltrúar í fastanefndum Forseta skulu vera kosnir á aðalfundi, en ef ekki næst að manna stöður á aðalfundi skal stjórn Forseta skipa fulltrúa til þess að gegna stöðunni. 

 

V. Kafli 

Félagsfundur 

 

30. gr. Félagsfundur skal haldinn ef 1/5 félagsmanna fer skriflega fram á félagsfund eða meirihluti stjórnar. Fundurinn skal haldinn innan viku og ber stjórninni að boða til fundarins með tryggilegum hætti með minnst tveggja daga fyrirvara. 

 

VI. Kafli 

Samþykktabreytingar 

 

31. gr. Samþykktabreytingar skulu eingöngu eiga sér stað á aðalfundi. Til að samþykktarbreyting öðlist gildi þarf hún að vera samþykkt af a.m.k. meirihluta fundarmanna sem mættir eru á löglegan aðalfund. 

32. gr. Samþykktarbreytingatillögur 

a. Samþykktarbreytingatillögur stjórnar skulu kynntar á sama vettvangi og aðalfundarboð sem og kynntar sérstaklega á fundinum sjálfum. 

b. Samþykktarbreytingatillögur fundarmanna þurfa að berast fundarstjóra fyrir 5. lið dagskráar Aðalfundar eins og segir í 6. grein. 

 

VII. Kafli 

Fjármál 

33. gr. Stjórn félagsins hefur heimild til þess að leita fjármagns utan veggja háskólans, bæði í formi styrkja sem og samninga svo fremur sem að slík samningagerð brýtur ekki í bága við samþykktir SHA. 

34. gr. Skoðunarmaður reikninga skal fara yfir reikninga fyrir aðalfund félagsins. 

35. gr. Lausafjárstaða Forseta skal eigi vera minni en sem nemur 150.000 krónum við stjórnarskipti. 

36. gr. Sé lausafjárstaða Forseta meiri en nemur 600.000 krónum við stjórnarskipti fær félagið ekki árlegt framlag SHA á komandi skólaári. 

37. gr. Liggi sérstök ástæða að baki svo hárri lausafjárstöðu Forseta má senda skriflega beiðni til SHA um undanþágu á ákvæði 34. gr. 

IIX. Kafli 

 

Slit á félaginu 

38. gr. Nú leysist félagið upp og renna þá öll réttindi og skyldur til SHA. 

IX. Kafli 

 

Önnur ákvæði 

39. gr. Félagið getur kosið heiðursfélaga úr hópi lögreglumanna, saksóknarfulltrúa eða annara sem tengjast störfum lögreglu á einn eða annan hátt, innlendra sem erlendra skv. tillögu frá stjórn félagsins og telst það æðsta viðurkenning félagsins. Tillaga um slíkt kjör skal borin fram á fundi í félaginu, hvort sem um félags- eða aðalfund er að ræða. Telst hún samþykkt ef ¾ hlutar fundarmanna greiða henni atkvæði. Skal stjórn Forseta halda skrá yfir heiðursfélaga og afhenda heiðursfélögum skjal til staðfestingar. 

40. gr Stjórn félagsins skal hafa til umráða líkneski af Forseta, norrænum guði sátta og réttlætis. Skal líkneski þetta vera sýnilegt á öllum stjórnarfundum, aðalfundum og félagsfundum Forseta. Hafi stjórn félagsins ekkert líkneski af Forseta til umráða skal hún verða sér úti um það. 

41. gr. Samþykktir félagsins skulu ávallt vera aðgengileg í nýjustu útgáfu á vefsvæði félagsins og vera öllum félagsmönnum aðgengileg með þeim hætti. 

42. gr. Allir þeir sem sinna trúnaðarstörfum fyrir Forseta eru bundnir trúnaði um viðkvæm mál sem þeir kunna að verða áskynja við störf sín fyrir félagið. 

43. gr. Fundargerðir stjórnar- og aðalfunda félagsins skulu vera, með sama hætti og segir í a-lið 18. gr. aðgengilegar öllum félagsmönnum. 

44. gr. Stangist samþykktarákvæði í samþykktum Forseta á við samþykktir SHA skulu samþykktir SHA ráða. Gera skal viðeigandi lagaúrbætur á næsta aðalfundi. 

45. gr. Verði samþykktum SHA breytt á þann veg að það hafi áhrif á starfsemi Forseta skal stjórn Forseta gera viðeigandi ráðstafanir til að mæta viðkomandi breytingum. Gera skal viðeigandi samþykktaúrbætur á næsta aðalfundi. 

46. gr. Forseti fylgir verklagsreglum SHA um viðbrögð við kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan SHA. 

47. gr. Forseti á vísu og ber öllum félagsmönnum að kunna henni góð skil. Hljóðar hún svo: 

Laganna verðir, lýðsins menn, 

að mörgu er að hyggja. 

Þjóna, vernda og muna í senn, 

með lögum skal land byggja. 

 

 Samþykkt 26. febrúar 2020