Lög félagsins - Kumpáni

I. kafli

Heiti félags, aðsetur og tilgangur 

1. gr. Félagið heitir Kumpáni, félag félagsvísinda og sálfræðinema við Háskólann á Akureyri. Félagið hefur kennitöluna 421104-3790, og er heimili þess og varnarþing á Akureyri.

2. gr. Félagar eru innritaðir nemar félagsvísindadeildar og sálfræðideildar Háskólans á Akureyri, sem greitt hafa innritunargjald til skólans og skráð sig í Kumpána.

a. Frestur til að skrá sig í félagið rennur út 15. september kl 23:59 ár hvert. 

b Óski nemendur eftir að skrá sig í félagið að þeim tíma liðnum, fer það sérstaklega fyrir stjórn.

c. Stjórn Kumpána hefur heimild til þess að rukka félagsgjöld eftir að skráningarfrestur rennur út.

d. Hver félagi getur skráð sig úr félaginu ef hann kýs, hvort sem hann skiptir um deild eða af öðrum ástæðum.

e. Félagsmenn einir hafa atkvæðisrétt á aðal- og félagsfundum.

3. gr. Markmið félagsins eru:

a. Að gæta sameiginlegra hagsmuna stúdenta við félagsvísinda og sálfræðideild og vera málsvari þeirra innan skóla sem utan.

b. Að vinna að aukinni samheldni meðal stúdenta.

c. Að stofna til samstarfs við félög félagsvísinda og sálfræðinema annarra skóla heima og erlendis.

d. Að standa fyrir ferðum, fræðslufundum og skemmtunum fyrir félagsmenn sína.

II. kafli

Aðalfundur og kosningar

4. gr. Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund Kumpána skal halda viku fyrir aðalfund SHA. Til fundarins skal boða með auglýsingu á tryggilegan hátt, með sjö daga fyrirvara hið minnsta, og er hann þá lögmætur. 

5. gr. Ef aðalfundur telst ekki löglegur skal boða til nýs aðalfundar að viku liðinni og telst sá fundur löglegur.

6. gr. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

a.Fundur settur.

b.Kosning fundarstjóra.

c.Kosning fundarritara.

d.Skipun kjörnefndar.

e.Skýrsla formanns.

f.Skýrsla fjármálastóra og afgreiðsla reikninga.

g.Lagabreytingar.

h.Kosning formanns.

i.Kosning fimm stjórnarmeðlima.

j.Kosning fulltrúa í fastanefndir SHA.

j.Kosning á fulltrúa nemenda í náms- og matsnefnd Félagsvísinda.

k.Kosning á fulltrúa nemanda í náms og matsnefnd Hugvísinda.

l. Kosning á fulltrúa nemenda í náms og matsnefnd Sálfræði.

m.Kosning skoðunarmanns reikninga.

n.Önnur mál.

o.Stjórnarskipti.

p.Fundi slitið.

7. gr. Aðeins félagsmenn Kumpána hafa atkvæðisrétt og kjörgengi í stjórn og önnur embætti sem kosið er til á aðalfundi. Einfaldur meirihluti skal ráða niðurstöðum kosninga á aðalfundi.

8. gr. Formaður skal vera kosinn í sérstakri kosningu.

9. gr. Kosning til stjórnar skal fara fram með leynilegum atkvæðagreiðslum á aðalfundi félagsins.

10. gr. Fundarstjóri og fundarritari skulu annast skipulag og framkvæmd kosninga á aðalfundi.

11. gr. Kjörnefnd skipuð 3 nemendum á aðalfundi skal annast skipulag og framkvæmd kosninga.

12. gr. Kjósa skal einn fulltrúa nemenda og varamann hans í náms- og matsnefnd hugvísinda annars vegar og félagsvísinda hins vegar. Bjóði sig enginn fram skal skipun í þau vera í höndum stjórnar Kumpána. 

13. gr. Framboð skulu berast á netfang Kumpána: Kumpani@sha.is 

14. gr. Veita skal framboðsfrest þar til 2 sólarhringum fyrir boðaðan aðalfund. Berist ekki nægilega margar framboðsyfirlýsingar til að fullmanna embætti innan félagsins sem tilgreind eru í lögum þess er heimilt að opna fyrir framboð á aðalfundi.

 

III. Kafli

Stjórn

15. gr. Stjórn Kumpána skal skipuð fimm staðbundnum nemendum á félagsvísinda og sálfræðideild sem uppfylla skilyrði 2. gr um félagsaðild.

a. Embætti innan stjórnar Kumpána eru eftirfarandi:

i. Formaður

ii. Varaformaður

iii. Ritari

iv. Fjármálastjóri

v. Fulltrúi sálfræðinema

vi. Nýnemafulltrúi félagsvísindagreina.

vii. Nýnemafulltrúi sálfræðinema 

b. Stjórn Kumpána situr stjórnarfundi og fer með æðsta ákvörðunarvald félagsins á milli aðalfunda.

c. Stjórnarmeðlimir Kumpána eru ekki bundnir embættisheitum sínum opinberlega, má hver og einn velja sitt heiti að fengnu samþykki stjórnar.

d. Stjórninni er heimilt að kalla á sinn fund fulltrúa Kumpána í nefndum og ráðum. Fulltrúar þessir hafa ekki atkvæðisrétt á stjórnarfundum, en hafa þó málfrelsi og tillögurétt.

e. Allir stjórnarmeðlimir eru bundnir trúnaði varðandi það sem þeir kunna að heyra í félagsstarfi sínu er snertir mál einstakra nemenda

f. Á stjórnarfundum Kumpána ræður meirihluti atkvæða úrslitum mála. Ef atkvæði falla jafnt ræður atkvæði formanns.
- Nema fjármál séu að ræða þá ræður atkvæði fjármálastjóra 

16. gr. Hlutverk formanns skulu vera þau sem hér á eftir segir:

a. Formaður kemur fram fyrir hönd nemenda út á við. Hann skal boða til félags- og stjórnarfunda svo oft sem þess gerist þörf og verður þá eða skipar fundarstjóra. Formaður skal einnig sjá til þess að lög félagsins séu uppfærð í samræmi við lagabreytingar sem samþykktar eru á aðalfundi.

b. Formaður hefur yfirumsjón með framkvæmdum á vegum félagsins og ber hann endanlega ábyrgð á málefnum þess.

c. Formaður situr fræðasviðsfundi, deildaráðsfundi og deildarfundi félagsvísindadeildar fyrir hönd stúdenta 

d. Formaður er fulltrúi Kumpána í Stúdentaráði.

e. Formaður sér um það að kynna lög Kumpána sem og lög SHA fyrir öðrum stjórnarmeðlimum og skal það gert innan sjö daga eftir að hann tekur við embætti.

f. Formaður hefur umsjón með tölvupóstfangi félagsins.

g. Formaður getur einnig fengið kort að reikningum félagsins svo lengi sem öll stjórn Kumpána samþykki það á stjórnarfundi, það kort skal þó ekki notað nema með samþykki fjármálastjóra.

h. Formaður skal vera staðbundinn 

17. gr. Hlutverk varaformanns skulu vera þau sem hér á eftir segir:

a. Varaformaður skal vera formanns innan handar í öllum málum og gegna starfi formanns í forföllum hans.

b. Ef varaformaður getur ekki gegnt því hlutverki af einhverjum ástæðum skal annar stjórnarmeðlimur taka hans stað.

c. Ef ekki næst að manna stöðu varaformanns tveimur vikum eftir aðalfund, skal ritari taka stöðu varaformanns og gegna báðum embættum út skólaárið. 

d. varaformaður skal vera staðbundinn

18. gr. Hlutverk ritara skulu vera þau sem hér á eftir segir:

a. Ritara ritar niður fundargerðir félagsins og færir þær inn á heimasíðu félagsins svo nemendur hafi greiðan aðgang að þeim.

b. Ritari er stjórnarformaður Félaga.

c. Ritari skal hafa yfirumsjón með öllum samskiptamiðlum Kumpána. 

d. Næst ekki að manna stöðu ritara tveimur vikum eftir aðalfund, skal varaformaður taka hlutverk ritara að sér og gegna báðum stöðum. 

e. Áður en formleg stjórnarskipti eiga sér stað ber ritara að taka saman allar fundargerðir fráfarandi stjórnar prenta þær út og setja í möppu nemendafélagsins.

f. Ritari skal vera staðbundinn

19. gr. Hlutverk fjármálastjóra skulu vera þau sem hér á eftir segir:

a. Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með fjárreiðum á vegum félagsins, í samráði við stjórn.

b. Fjármálastjóri  hefur prókúru félagins og ritar firma þess.

c. Fjármálastóri einn hefur kort Kumpána og má ekki lána það öðrum aðila innan stjórnar eða utan hennar. 

d. Hann þarf að standa skil á fjárreiðum félagsins á aðalfundi þess.

e. Fjármálastjóra er skylt að skila nýrri stjórn löglegu bókhaldi á kynningarfundi með nýjum fjármálastjóra.

 

f. Fjármálastjóri skal vera staðbundinn 

20. gr. Hlutverk fulltrúa sálfræðideildar skulu vera þau sem hér á eftir segir: 

 1. Fulltrúi sálfræðinema skal vera tengiliður stjórnar Kumpána við nemendur á sálfræðideild.


 2. Fulltrúa sálfræðinema skal sitja Sviðs- Deildar- og deildarráðsfundi sem fulltrúi Kumpána.


 3. Fulltrúi sálfræðinema skal vera kosin á aðalfundi


 4. Fulltrúi sálfræðinema skal vera nemi í sálfræði


 5. Fulltrúi sálfræðinema skal vera staðbundinn. 

21. gr. Hlutverk Nýnemafulltrúa félagsvísindasviðs skulu vera þau sem hér á eftir segir:

a. Nýnemafulltrúi félagsvísindasviðs  skal vera tengiliður stjórnar Kumpána við stúdenta á sínu fyrsta ári í Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri.

b. Nýnemafulltrúa félagsvísindasviðs skal kjósa í byrjun haustannar ár hvert

c. Nýnemafulltrúa félagsvísindasviðs má vera kosinn í embætti í rafrænni kosningu, svo lengi sem hún er nafnlaus. 

d.  Nýnemafulltrúi félagsvísindasviðs  situr í stjórn út skólaárið, nema hann sé kosinn í önnur embætti innan stjórnar á aðalfundi.

e. bjóði sitjandi fulltrúi sig í annað embætti á aðalfundi, skal stjórn Kumpána velja annan fyrsta árs nema til að gegna stöðunni út skóla árið.   

g. Nýnemafulltrúi félagsvísindasviðs nema skal vera staðbundinn 

22. gr. Hlutverk Nýnemafulltrúa sálfræðinema skulu vera þau sem hér á eftir segir:

a. Nýnemafulltrúi sálfræðinema skal vera tengiliður stjórnar Kumpána við stúdenta á sínu fyrsta ári í Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri.

b. Nýnemafulltrúa sálfræðinema skal kjósa í byrjun haustannar ár hvert

c. Nýnemafulltrúa sálfræðinema má vera kosinn í embætti í rafrænni kosningu, svo lengi sem hún er nafnlaus. 

d. Nýnemafulltrúi sálfræðinema  situr í stjórn út skólaárið, nema hann sé kosinn í önnur embætti innan stjórnar á aðalfundi.

e. bjóði sitjandi fulltrúi sig í annað embætti á aðalfundi, skal stjórn Kumpána velja annan fyrsta árs nema til að gegna stöðunni út skóla árið.  

f.  Nýnemafulltrúa sálfræðinema skal vera varamaður fulltrúa sálfræðinema á fundum sem fulltrúinn situr. 

g. Nýnemafulltrúi sálfæðinema skal vera nemi í sálfræði 

h. Nýnemafulltrúi sálfræðinema a skal vera staðbundinn 

 

23. gr. Á félagsfundi getur félagsmaður borið upp vantraust á meðlim eða meðlimi stjórnar. Tillaga hans þarf að hljóta samþykki 2/3 fundarmanna til að hún nái fram að ganga enda sé a.m.k. 1/10 félagsmanna á félagsfundinum.

24. gr. Falli stjórnarmeðlimur frá á miðju stjórnartímabili, segi sig úr stjórn, eða hættir námi við Háskólann á Akureyri, fellur það í verkahring eftirsitjandi stjórnar fylla í þá stöðu sem losnað hefur. 

25. gr. Una félagsmenn ekki niðurstöðu sitjandi stjórnar um skipun stjórnarmeðlims skal efnt til kosningarfélagafundar ef 2/3 félagsmanna óska þess.

IV. Kafli 

Fastanefndir Kumpána

26. gr.  Viðburðarnefnd

Fulltrúi situr fyrir hönd Kumpána í Viðburðarnefnd SHA. 

 1. Fulltrúi í Viðburðarnefnd skal passa hagsmuna Kumpána innan viðburðarnefndar


 2. Fulltrúi í Viðburðarnefnd er tengiliður stjórnar við viðburðarnefnd og skal tilkynna um komandi viðburði skipulagða af nefndinni. Fulltrúi situr fyrir hönd Kumpána í viðburðarnefnd SHA.


 3. Fulltrúi í Viðburðarnefnd skal vera stjórn Kumpána innan handar í skipulagningu Viðburða á vegum félagsins, Stóru Vísindaferðinni, Nýnemadögum, Vísindaferðum, Sprellmótinu og árshátíðar atriði Kumpána


 4. Fulltrúi í Viðburðarnefnd skal kosinn á aðalfundi 

27.gr  Alþjóðanefnd

Fulltrúi situr fyrir hönd Kumpána í alþjóðanefnd SHA. 

 1. Fulltrúi í alþjóðanefnd skal vera tengiliður Kumpána við skiptinema og vera duglegur að upplýsa skiptinema um komandi viðburði


 2. Fulltrúi í alþjóðanefnd skal passa hagsmuni skiptinema svo þeir taki virkan þátt í starfsemi vetrarins.
   

 3. Fulltrúi í alþjóðanefnd skal kosinn á aðalfundi 

28. gr.  Kynninganefnd

Fulltrúi situr fyrir hönd Kumpána í kynninganefnd SHA. 

 1. Fulltrúi Kynninganefndar skal passa hagsmuna Hug- félagsvísinda- og sálfræðideildar á Kynningardögum háskólans og öðrum viðburðum.


 2. Fulltrúi í kynninganefnd skal upplýsa stjórn Kumpána um komandi kynningar og athafnir á vegum háskólans.


 3. Fulltrúi í Kynninganefnd skal kosinn á aðalfundi 

 

 29. gr.  Fulltrúi fjarnema

Fulltrúi situr fyrir hönd Kumpána í Fjarnemanefnd SHA. Fulltrúi þessi er kosinn í kosningu á aðalfundi Kumpána ár hvert.

 1. Fulltrúi Fjarnema skal vera kosinn á aðalfundi


 2. Fulltrúi fjarnema aðstoða stjórn Kumpána við skipulag Nýnemaviku ásamt fjarnemalotu á haust- og vorönn.


 3. Æskilegt er að fulltrúi fjarnema mæti á nýnemadaga HA auk þess sem ætlast er til þess að viðkomandi mæti í sínar staðlotur.


 4. Hlutverk fjarnemafulltrúa er að vera tengiliður fjarnema og hafa sérstaklega hagsmuni þeirra að leiðarljósi


 5. Fulltrúi fjarnema hefur kosningarrétt innan stjórnar í málefnum sem tengjast fjarnemum.
   

 6. Fulltrúi fjarnema skal sitja í fjarnemanefnd SHA.30. gr. Allir í fastanefndum Kumpána skulu vera kosnir á aðalfundi, en ef ekki næst að manna stöður á aðalfundi skal stjórn Kumpána velja aðila til að gegna embættinu.


 

V. Kafli

Félagsfundur

31. gr. Félagsfundur skal haldinn ef 1/5 félagsmanna fer skriflega fram á félagsfund eða meirihluti stjórnar. Fundurinn skal haldinn innan viku og ber stjórninni að boða til fundarins með tryggilegum hætti með minnst tveggja daga fyrirvara.

VI. Kafli

Lagabreytingar

32. gr. Lagabreytingar skulu eingöngu eiga sér stað á aðalfundi. Til að lagabreyting öðlist gildi þarf hún að vera samþykkt af a.m.k. meirihluta fundarmanna sem mættir eru á löglegan aðalfund.

33. gr. Lagabreytingatillögur

a. Lagabreytingatillögur stjórnar skulu kynntar á sama vettvangi og aðalfundarboð sem og kynntar sérstaklega á fundinum sjálfum.

b. Lagabreytingatillögur fundarmanna þurfa að berast fundarstjóra fyrir 5. lið dagskráar Aðalfundar eins og segir í 6. grein.

VII. Kafli

Fjármál

34. gr. Stjórn félagsins hefur heimild til þess að leita fjármagns utan veggja háskólans, bæði í formi styrkja sem og samninga.

35. gr. Skoðunarmaður reikninga skal fara yfir reikninga fyrir aðalfund félagsins.

36. gr. Lausafjárstaða Kumpána skal eigi vera minni en sem nemur 150.000 krónum við stjórnarskipti.

37. gr. Sé lausafjárstaða Kumpána meiri en nemur 600.000 krónum við stjórnarskipti fær félagið ekki árlegt framlag SHA á komandi skólaári.

38. gr. Liggi sérstök ástæða að baki svo hárri lausafjárstöðu Kumpána má senda skriflega beiðni til SHA um undanþágu á ákvæði 37. gr.

IIX. Kafli

Slit á félaginu

39. gr. Nú leysist félagið upp og renna þá öll réttindi og skyldur til SHA.

IX. Kafli

Önnur ákvæði

40 .gr. Kumpáni er útgefandi Skólablaðsins Félaga, kt. 540911-0370. Stjórn Kumpána skal boða til opins fundar ef starfsemi Félaga þarf að efla og tryggja útgáfu óháð formi.

41. gr. Lög félagsins skulu ávallt vera aðgengileg í nýjustu útgáfu á vef félagsins og vera öllum félagsmönnum aðgengileg með þeim hætti.

42.gr. Allir þeir sem sinna trúnaðarstörfum fyrir Kumpána eru bundnir trúnaði um viðkvæm mál sem þeir kunna að verða áskynja við störf sín fyrir félagið.

43. gr. Fundargerðir stjórnar- og aðalfunda félagsins skulu vera, með sama hætti og segir í 26.gr. aðgengilegar öllum félagsmönnum.

44. gr. Stangist lagaákvæði í lögum Kumpána á við lög SHA skulu lög SHA ráða. Gera skal viðeigandi lagaúrbætur á næsta aðalfundi.

45. gr. Verði lögum SHA breytt á þann veg að það hafi áhrif á starfsemi Kumpána skal stjórn Kumpána gera viðeigandi ráðstafanir til að mæta viðkomandi breytingum. Gera skal viðeigandi lagaúrbætur á næsta aðalfundi.

46. gr. Kumpáni fylgir verklagsreglum SHA um viðbrögð við kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan SHA.