Samþykktir Magister

Samþykktir Magister, félags kennaranema við Háskólann á Akureyri

 

I. Nafn, markmið og félagar.

1. gr. Félagið heitir Magister, félag kennaranema við Háskólann á Akureyri, með kennitöluna 620200-2550 og er aðildarfélag SHA. Lögheimili þess og varnarþing er á Akureyri.

2. gr. Markmið félagsins er:

 1. Að gæta hagsmuna kennaranema og vera málsvari þeirra innan skóla sem utan.
 2. Að vinna að aukinni samheldni meðal stúdenta.
 3. Að standa fyrir skemmtunum og gleðskap meðal kennaranema.
 4. Að standa fyrir ýmiskonar fræðslu og sjá um kynningarferðir er tengjast kennarastarfinu.
 5. Að stuðla að góðri samvinnu við önnur aðildarfélög innan skólans.
 6. Að taka þátt í því að efla samræðu og samgang við önnur nemendafélög kennaranema á Íslandi.
 7. Að efla samband við Kennarasamband Íslands.

3. gr. Félagar eru innritaðir stúdentar kennaradeildar Hug- og félagsvísindasviðs við Háskólann á Akureyri, sem hafa greitt innritunargjald til skólans og skráð sig í Magister.

i. Frestur til að skrá sig í félagið rennur út klukkan 23:59, 15. september ár hvert og ber félagsmönnum að uppfæra skráningar sínar árlega.

ii.   Stjórn Magister hefur heimild til þess að rukka félagsgjöld eftir að skráningarfrestur rennur út og fara gjöldin til SHA.

iii.    Óski stúdent eftir að skrá sig í félagið að þeim tíma liðnum getur sá hinn sami skráð sig hvenær sem er og greitt félagsgjald sem nemur 5000kr.

iv. Hver félagi getur skráð sig úr félaginu ef hann kýs, hvort sem hann skiptir um deild eða af öðrum ástæðum.

v. Félagi getur einungis verið skráður í Magister og ekki er leyfilegt að vera skráður í annað félag.

4. gr. Nú leysist félagið upp og renna þá öll réttindi og skyldur til SHA.

5. gr. Magister fylgir í einu og öllu þeim verklagsreglum sem SHA hefur í gildi um viðbrögð við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu og kynferðislegu ofbeldi innan SHA.

 

II. Stjórn

6. gr. Í stjórn skulu sitja fimm aðilar sem gegna eftirfarandi embættum; formaður, varaformaður, gjaldkeri, samskiptafulltrúi og fulltrúi fyrsta árs stúdenta. Auk ofangreindra embætta skal stjórn Magister skipa einn fulltrúa í eftirtaldar nefndir: Alþjóðanefnd, Kynninganefnd og Viðburðanefnd SHA.

i. Ef nýnemafulltrúi býður sig fram í annað embætti á aðalfundi, þarf ekki að kjósa um nýjan nýnemafulltrúa. Sá hinn sami getur sinnt báðum stöðum  út skólaárið ef hann treystir sér til. Stjórnin getur ákveðið sjálf hvort þau vilja óska eftir öðrum nýnemafulltrúa.

7. gr. Í stjórn sitja:

Formaður:

i. Formaður kemur fram fyrir hönd stúdenta út á við. Hann skal boða til félags- og stjórnarfunda svo oft sem þess gerist þörf og verður þá eða skipar fundarstjóra. Sér einnig til þess að hin ýmsu störf dreifist á alla stjórnarmenn.

ii. Formaður skal sjá til þess að samþykktir félagsins séu uppfærð í samræmi við samþykktabreytingar sem samþykktar eru á aðalfundi.

iii. Formaður situr deildarfundi kennaradeildar, deildarráðsfundi og fræðasviðsfundi Hug- og félagsvísindasviðs fyrir hönd stúdenta og er fulltrúi Magister í Stúdentaráði SHA.

iv. Formaður ber ábyrgð á að finna fulltrúa  í náms- og matsnefndum kennaradeildar fyrir hönd stúdenta. Ef enginn býður sig fram í þær nefndir er það hlutverk formanns að vera fulltrúi.

v. Hætti formaður störfum skal varaformaður taka við störfum hans.

Varaformaður.

i. Varaformaður skal vera formanni innan handar í öllum málum og gegna starfi formanns í forföllum hans.

ii. Ef varaformaður getur ekki gegnt því hlutverki af einhverjum ástæðum skal annar stjórnarmeðlimur taka hans stað.

iii. Varaformaður gegnir starfi ritara sem felur í sér að rita fundargerðir stjórnarfunda.

iv. Varaformaður skal færa fundargerðir inn á skjalasvæði SHA.

v.  Varaformaður er umsjónarmaður samfélagsmiðla félagsins og sér um allt sem tengist því

vi. Varaformaður sér um gerð árskýrslu ásamt gjaldkera.

Gjaldkeri.

i.  Gjaldkeri sér um fjármál félagsins og sér til þess að yfirlit um fjármál félagsins sé reiðubúið og skilað til SHA sé þess óskað.

ii. Gjaldkeri sér um gerð árskýrslu ásamt varaformanni.

Samskiptafulltrúi.

i. Samskiptafulltrúi sér um að halda uppi reglulegum samskiptum við Kennarasamband Íslands.

ii. Samskiptafulltrúi sér um samskipti við nemendafélög kennarafræðinema við Háskóla Íslands og Listaháskóla Íslands.

iii. Samskiptafulltrúi sér um samskipti við nemendafélög kennarafræðinema erlendis.

iv. Samskiptafulltrúi er áheyrnafulltrúi MA og ME.d. stúdenta.

v. Samskiptafulltrúi er tengiliður stjórnar Magister við fjarnema.

Fulltrúi fyrsta árs stúdenta.

i. Fulltrúi fyrsta árs stúdenta skal vera tengiliður stjórnar Magister við stúdenta á sínu fyrsta ári í kennaranámi við HA.

ii. Skal hann halda uppi öflugum og góðum tengslum milli stjórnar Magister og stúdenta á fyrsta ári.

iii. Einnig aðstoðar fulltrúi fyrsta árs stúdenta við undirbúning og skipulagningu félagsstarfs ásamt öðrum stjórnarmeðlimum.

iv.  Fulltrúi stúdenta er kosinn í upphafi haustannar hvert ár og skal hann starfa með stjórn félagsins til lok vorannar.

8. gr. Vantraust á meðlim stjórnar.

Á félagsfundi getur félagsmaður borið upp vantraust á meðlim eða meðlimi stjórnar. Tillaga hans þarf að hljóta samþykki 2/3 fundarmanna til að hún nái fram að ganga enda sé a.m.k. 1/10 félagsmanna á félagsfundinum.

9. gr. Aðalfundur:

i. Aðalfundur skal haldinn hið minnsta viku fyrir aðalfund SHA. Fundinn skal auglýsa með minnst 7 daga fyrirvara á samfélagsmiðlum félagsins. Aðalfundur telst löglegur sé ofangreindum skilyrðum fullnægt. Tillögur um samþykktabreytingar berist minnst tveimur dögum fyrir aðalfund. Tillögur um framboð og tilnefningar má koma með á aðalfundinum sjálfum ef ekkert framboð hefur borist í tiltekna stöðu.

ii. Aðeins félagsmenn Magister hafa atkvæðisrétt og kjörgengi í stjórn og aðrar stöður sem kosið er til á aðalfundi. Einfaldur meirihluti skal ráða niðurstöðum kosninga á aðalfundi.

iii.  Stjórn félagsins skal kosin leynilegri kosningu, þar sem utanaðkomandi mun sinna kosningu rafrænt.

iv. Falli atkvæði jafnt við kjör skal endurtaka kosningu milli viðkomandi frambjóðenda, ef kosningin er enn jöfn ræður atkvæði fráfarandi formanns.

v. Sé aðeins einn frambjóðandi í kjöri telst hann þá sjálfkjörinn.

10. gr. Dagskrá aðalfundar er:

 • Fundur settur.
 • Kosning fundarstjóra.
 • Kosning fundarritara.
 • Skipun kjörnefndar.
 • Skýrsla formanns.
 • Skýrsla gjaldkera og afgreiðsla reikninga.
 • Samþykktabreytingar.
 • Kosning formanns.
 • Kosning stjórnarmeðlima:
  varaformaður, gjaldkeri og samskiptafulltrúi.
 • Kosning fulltrúa í fastanefndir SHA:
  Alþjóðanefnd, Kynninganefnd og Viðburðanefnd.
 • Önnur mál.
 • Fundi slitið.

11. gr. Reikningar félagsins miðast við aðalfund Magister ár hvert.

Lausafjárstaða félagsins skal ekki vera minni en sem nemur 150.000.- kr. við stjórnarskipti. Einnig skal lausafjárstaða félagsins ekki vera hærri en því sem nemur 600.000.- kr. við stjórnarskipti. Ef lausafjárstaða er hærri en sem nemur 600.000.- kr. við stjórnarskipti getur stjórn óskað eftir undanþágu til SHA, um að fjárframlag frá SHA falli ekki niður næsta skólaár, ef sérstakar ástæður liggja þar að baki. Sjá nánar í samþykktum SHA.

12. gr. Stjórn Magister er heimilt að greiða út umbun fyrir störf í þágu félagsins og skóla. Umbunin getur verið t.d. i andvirði aðgöngumiða á árshátíð SHA. Þeir stúdentar sem eiga tilkall til umbunar er fráfarandi stjórn félagsins. Fráfarandi fulltrúar félagsins í alþjóðanefnd, kynninganefnd, námsnefnd og matsnefnd og þeir sem hafa unnið óeigingert starf í þágu félagsins.

Meirihluti stjórnar þarf að samþykkja verðmæti umbunar, ef kosningin er jöfn ræður atkvæði gjaldkera.

13. gr. Fráfarandi stjórn skal funda með nýrri stjórn Magister innan við viku frá aðalfundi félagsins.

14. gr. Stjórnarfundber að halda hvenær sem stjórnin álítur nauðsynlegt. Þá skal halda fund ef fimm eða fleiri félagsmenn óska þess. Fundi skal að jafnaði boða með viku fyrirvara og aldrei með minna en sólarhrings fyrirvara.

15. gr. Stangist samþykktarákvæði í samþykktum Magister á við samþykktir SHA skulu samþykktir SHA ráða. Gera skal viðeigandi lagaúrbætur á næsta aðalfundi.

16. gr. Samþykktir þessar öðlast þegar gildi og verður aðeins breytt á aðalfundi.

 

Samþykktir þessar voru samþykkt á aðalfundi Magister 9. febrúar 2022.