Nýnemaratleikur SHA 2023
Nýnemadagur 2023

5-6 saman í liði

Það sem keppnin snýst um er að safna stigum af listanum. Það lið sem safnar flestum stigum vinnur ! Einn aðili úr liðinu þarf að taka allt upp og setja í Instagram story.

Myndböndin þurfa að koma öll á sama reikning

Liðið ræður hvort að það sé notað einstaklings aðgang eða búa til nýjan aðgang með heiti liðsins.

 

J Leikreglur J

Allt liðið þarf að vera saman allan tímann, annars er - stig á liðið !

Hverja þraut má aðeins gera einu sinni til að fá stig

 

 

10 STIG

Velja nafn á liðið

Mynd af öllu liðinu (10 auka stig ef einn úr liðinu stendur á höndum)

Mynd af tveimur Teslum lögðum hlið við hlið

Mynd af liðinu með allri framkvæmdastjórn SHA

Allir í liðinu „followa“ SHA á instagram - studentafelagha

Taka skot með einhverjum úr framkvæmdarstjórn (10 auka stig ef liðsaðilinn tekur það standandi á höndum)

Liðið býr til dans og tekur hann upp

Búa til listaverk úr rusli

Setja falleg skilaboð undir rúðuþurrku

Gefa ókunnugum fimmu (ekki innan liðsins)

Tína blóm og gefa ókunnugum

Störukeppni við ókunnugan

 

20 STIGA

Lykla bjór og þamba hann

Mynd af liðinu í lögreglubíl

Allt liðið myndar píramída - ókunnugur tekur mynd af því eða lið notar „timer“

Frumlegasta myndin með varningi frá Coca-Cola

Mynd af liðinu með bíl merktum Coca-Cola

Mynd af öllu liðinu með formanni/forseta aðildarfélags

Fá símanúmer frá ókunnugum (ekki innan liðsins)

Finna götu sem byrjar á N

Starta HÚH-inu – auka stig fyrir hvern sem þú nærð með þér í lið

Láta bíl flauta

Fá mynd með kennara í HA

Gera góðverk

 

50 STIG

Mynd af liðsmanni taka ókunnugan í bóndabeygju

Frumlegasta myndin við Íslandsklukkuna

Mynd af öllu liðinu með frægum einstaklingi

Fá eitthvað matarkyns gefins

Kyssa ókunnugan á kinnina (ekki innan liðsins)

Þamba dós frá Coca-Cola á innan við 30 sek.

Einn úr liðinu fer í bjórþamb við Sigga Borgastjóra, liðið verður að gefa Sigga bjór frá sér (Skrifstofan hans er á Borgum í kjallaranum)

Færa starfsmanni í nemendaskrá glaðning

Strjúka skalla á ókunnugum

Listgjörningur á torginu í miðbænum

 

100 STIG

Ef liðið kemur með gott slagorð fyrir SHA (ath. LÍS er með „sameinuð rödd stúdenta“)

Mynd með tvíburum

Húkka far

Fara í sjómann við kennara

Blaðran sé heil í lok leiks

 

200 STIG

Taka mynd af sér með risa (yfir 2m)

Hlaupa upp og niður kirkjutröppurnar á undir 1:00 mín.

Fá sér HA tattoo (logoið er að finna á unak.is)

Fá sér gat (ekki í eyrun)

Hoppa í sjóinn (max tveir úr hverju liði fá stig)
Freshman day2023

5-6 together in a team

 

What the competition is all about is collecting points from the list. The team that collects the most points wins! One person from the team must record everything and put it in an Instagram story.

The videos must all come to the same account

 

The team decides whether to use an individual account or create a new account with the name of the team.

 

Rules of the game  

 

The whole team must be together all the time, otherwise - points for the team!

Each puzzle can only be done once to get points

   

10 Points

Choose a name for the team

Picture of the whole team (10 extra points if one in the team does a handstand)

Photo of two Teslas parked side by side

Photo of the team with the entire SHA executive committee

Everyone in the team "follows" SHA on instagram - studentafelagha

Take a shot with someone from the executive committee (10 extra points if the team member takes it standing on their hands) 

The team creates a dance and records it

Create a piece of art from trash

Put a nice message under the windshield wiper on a random car

High five strangers (not within the team)

Pick flowers and give to strangers

A staring contest with a stranger

 

20 Points

Key a beer and chug it

Photo of someone in the team in a police car

The whole team forms a pyramid - a stranger takes a picture of it or a team uses a "timer"

The most original picture with goods from Coca-Cola

Photo of the team with a car marked Coca-Cola

Photo of the entire team with the chairman of a executive committee

Get phone numbers from strangers (not within the team)

Find a street that starts with N

Start the HÚH – extra points for everyone who joins you

Let a car horn

Get a picture with a teacher in HA

Do a good deed

 

 

50 Points

Picture of a team member lifting a stranger

The most original picture of the Iceland clock

A photo of the entire team with a celebrity

Get some food as a gift

Kiss a stranger on the cheek (not within the team)

Chug a can from Coca-Cola in less than 30 seconds.

One of the team gets into a beer chug competition with Siggi - the team must give him a beer (His office is in Borgir in the basement)

Bring some nice things to the “nemendaskrá” office

"Match" someone from an executive committee on Tinder

Stroke a bald head of stranger

Art performance in the square in the town center

 

100 Points

If the team comes up with a good slogan for SHA (note: LÍS has a "united voice of students")

Photo with twins

Get a ride with a stranger

Arm wrestle with a teacher

The balloon is intact at the end of the game

 

200 Points

Take a picture with a giant (over 2m)

Run up and down the church steps in under 1:00 min.

Get a HA tattoo

Get a piercing (not in the ears)

Jump into the sea